Nhân sự

Nhân sự

Lãnh đạo

Họ và Tên: Trần Thị Lệ Thanh

Năm sinh: 14/03/1966

Vị trí: Giám Đốc

Kinh nghiệm: Tiến sĩ Văn 

Họ và Tên: Trần Hồng Hải

Năm sinh: 26/08/1960

Vị trí: Phó Giám Đốc

Kinh nghiệm: Cử Nhân Hóa

Nhân viên

Họ và Tên: Đỗ Mạc Ngân Doanh

Năm sinh: xx/xx/1990

Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh và maketing

Kinh nghiệm: Tiến sĩ luật

Họ và Tên: Nguyễn Hữu Huy

Năm sinh: xx/xx/1990

Vị trí: Trưởng phòng tài chính và kĩ thuật

Kinh nghiệm: Tiến sĩ Hóa

Họ và Tên: Hoàng Ngọc Hạnh

Năm sinh: 19/05/1990

Vị trí: Nhân viên Logistics

Kinh nghiệm: Tiến sĩ 

Họ và Tên: Đỗ Trần Diễm Mai

Năm sinh: 30/05/2004

Vị trí: Nhân viên định giá thị trường

Kinh nghiệm: Tiến sĩ 

Họ và Tên: Lê Hoàng Giáp

Năm sinh: 08/11/2004

Vị trí: Nhân viên IT

Kinh nghiệm: 5 năm lập trình với nhiều dự án nhỏ.