Sứ mệnh – Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Đến 2025: Là một Doanh nghiệp Khoa học có thể đứng vững và có sức cạnh tranh trên thị trường nhờ ứng dụng, đổi mới, hoàn thiện  KHCN.

Đến 2030: Nằm trong TOP 10 Doanh nghiệp Khoa học Việt Nam tạo được hiệu quả kinh tế cuốn hút các Doanh nghiệp khác đi theo hướng phát triển Doanh nghiệp Khoa học trên cả nước.

Đến 2035: Nằm trong danh sách các Doanh nghiệp Khoa học phát triển ổn định và thịnh vượng, có sự tăng trưởng kinh tế mạnh nhất khu vực miền Bắc Việt Nam.